Pravidla hry Lineage II na serveru DKTech.cz (dále jen „server“)

Níže uvedené je jediné oficiální, správné, aktuální a platné znění pravidel serveru DKTech.cz platné ode dne 1. března 2014.

Čl. 1

Připojení do hry

(1) K připojení na server je povoleno použít pouze herního klienta Lineage II C4 Scions of Destiny s povoleným herním systém patchem; odkaz ke stažení je uveden na webových stránkách v sekci „Jak do hry“.

(2) Počet klientů, kterými se hráč může připojit na server, není omezen.

(3) Hráči nesmějí svojí činností na serveru žádným způsobem profitovat.

Čl. 2

Nakládání s herními účty a postavami

(1) Každý hráč je plně zodpovědný za všechny své účty a nese za ně plnou odpovědnost.

(2) Udělení banu postavě a udělení IP banu na vlastní žádost nejsou přípustné.

(3) Titul, jméno postavy a jméno mazlíčka nesmí obsahovat vulgarismy, nesmí být urážlivé nebo mít hanlivou povahu.

(4) Titul a jméno postavy musí být takové, aby nemohlo dojít k záměně hráče a GM či admina.

(5) Používání dalších programů usnadňujících nebo ovlivňujících hru a vlastních úprav klienta je přísně zakázáno.

Čl. 3

Základní pravidla chování hráčů

(1) Hráči jsou povinni dodržovat zákony České republiky.

(2) Využívání chyb hry nebo serveru je zakázáno. Povinností každého hráče je neprodlené oznámit nalezení chyby.

(3) Hráči jsou povinni neprodleně oznámit porušování pravidel jiným hráčem. Přitom musí provést dostupné úkony k zadokumentování přestupku (např. screen obrazovky). Součástí oznámení musí být jméno přestupce, popis přestupku, přibližný čas přestupku a místo jeho spáchání.

(4) Hráči jsou povinni chovat se ve hře slušně a tak, aby svými činy neznepříjemňovali hraní ostatním.

(5) Hanobení a urážky rasy, národnosti, politického přesvědčení, vyznání nebo sexuální orientace jsou zakázány.

(6) Vydávání se za GM nebo admina je zakázáno.

Čl. 4

Další pravidla

(1) Hráči jsou povinni řídit se pokyny game mastera (dále jen „GM“).

(2) Hráč může slušnou a adekvátní formou požádat GM a admina o informaci, radu nebo pomoc s řešením problému.

(3) Hráči nemají nárok na řešení vykradení účtu nebo jiné způsobené ztráty, dalo-li se takové události předejít odpovědným chováním; to nezbavuje pachatele činu odpovědnosti.

(4) Hráči nesmí napadat GM, není-li to výslovně dovoleno.

(5) Poškozování herní postavy GM z důvodu předchozího výkonu práv a povinností GM je zakázáno.

(6) Při pořádání eventů platí další pravidla uvedená na webových stránkách serveru v sekci „eventy“. Hráč je před přihlášením k účasti v eventu povinnen se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je.

(7) Zabíjení ostatních hráčů v mírových zónách a městech pomocí NPC je zakázáno.

(8) Hráči nesmí ve hře nebo na fóru serveru šířit fámy a pomluvy o serveru, adminech a GM.

(9) Propagovat ve hře jiné hry nebo servery je nepřípustné.

(10) Ve hře je zakázáno obtěžovat jiné hráče spammováním.

Čl. 5

Řešení porušení pravidel

(1) Hráči jsou povinni spolupracovat s GM při vyšetřování a objasňování případů porušení pravidel. Odmítnutím spolupráce s GM se má za to, že se hráč jednání, které mu je kladeno za vinu, dopustil.

(2) Opakované porušení pravidel, snaha o obcházení pravidel nebo trestů jsou přitěžující okolností.

(3) Hráč může admina písemně na e-mail gpl2help@gmail.com (dále jen kontaktní e-mail) požádat o přezkoumání trestu uloženého GM. Přitom musí pravdivě uvést všechny údaje potřebné k řádnému a objektivnímu posouzení věci. Admin může žádost o přezkoumání bez uvedení důvodu odmítnout.

Čl. 6

Tresty

(1) Druhy a výše trestů jsou ukládány podle nejlepšího vědomí a svědomí, vždy s ohledem na závažnost, míru zavinění a dříve uložené tresty.

(2) GM může podle svého uvážení za porušení pravidel uložit tyto tresty:

a) napomenutí,

b) zákaz používání chatu (stopsay),

c) pokuta,

d) uvěznění postavy.

(3) Admin může uložit za porušení pravidel tresty uvedené v odst. 2. Za závažné porušení pravidel může uložit dále tyto tresty:

a) ztráta majetku postavy nebo jeho části,

b) ztráta zkušeností a dovedností postavy,

c) dočasný ban postavy,

d) ban postavy,

e) ban hráče.

(4) Uložené tresty se vedou v rejstříku trestů, který je zveřejňován na webových stránkách serveru.

Čl. 7

Další ustanovení

(1) Všechna oznámení podle těchto pravidel mohou hráči učinit GM postavě ve hře, na fóru serveru nebo na kontaktní e-mail.

(2) Vedení serveru tvoří admini a GM. Vedení serveru nenese odpovědnost za škody vzniklé užíváním služeb serveru. Vedení serveru jako kolektivní orgán má neomezenou rozhodovací pravomoc.

(3) Admin nevrací ztracené předměty kromě případů zaviněných výjimečným stavem serveru. Žádost o navrácení musí být podána z registračního e-mailu do 48 hodin na kontaktní e-mail.

(4) Práva a povinnosti GM ve hře a vůči vedení serveru upravuje GM kodex.

(5) GM a admin může povolit porušování některých pravidel, je-li to v zájmu objasnění přestupku jiného hráče nebo existují-li k tomu okolnosti hodné zvláštního zřetele.

(6) GM a admin mohou vyzvat hráče, aby v přiměřené době zvolil jiný titul, jméno své postavy nebo jméno mazlíčka.

Čl. 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Hráč postavy nesplňující podmínku podle čl. 2 odst. 3 může ze svého registračního e-mailu ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí účinnosti těchto pravidel zaslat na kontaktní e-mail žádost o změnu jména postavy. V žádosti uvede hráč nevyhovující jméno postavy a nové jméno postavy. Nebude-li nové jméno splňovat podmínky podle těchto pravidel, admin změnu jména neprovede. Postavy nesplňující uvedenou podmínku budou bez milosti uvrženy do vězení.

(2) Aplikace pravidel se řídí zásadami uplatňovanými v právním řádu České republiky.

(3) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2014.


Vítejte na stránkách serveru Lineage II DKTech

Vyhledávání

 

Odkazy